โรงเรียนวัดดอกไม้


หมู่ที่ 6 บ้านหาดกรวด ตำบลท่ามะเฟือง
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทร. 055484184

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 3 4 7 1
อนุบาล 3 8 4 12 1
รวม อนุบาล 11 8 19 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 5 5 1
รวมประถม 19 20 39 6
รวมทั้งหมด 30 28 58 8

บทความล่าสุด